Upoznaj Istinu kroz seminare / srpski i engleski

Dobrodošao i Dobrodošla!

„Jer Bogu tako omilje svijet da je i Sina Svojega Jedinorodnoga dao, da nijedan koji Ga vjeruje ne pogine, nego da ima život vječni.” Biblija, Jevanđelje po Jovanu 3:16.

Isus svima upućuje poziv: „Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, i naučite se od mene; jer sam ja krotak i smjeran u srcu, i naći ćete pokoj dušama svojijem. Jer je jaram moj blag, i breme je moje lako.”  Biblija, Jevanđelje po Mateji 11:28-30.

  Seminari

Upoznaj istoriju ove zemlje, njenu prošlost, sadašnjost i budućnost, od koje i tvoja sudbina zavisi.

      Filmovi

Većina priloženih Video Presentacija pretstavlja izvorne podatke prevedenog teksta u prikazanim seminarima.

        Biblioteka

Sadrži Bibliju i druge važne knjige i materijal da upotpuni tvoje saznaje o Istini.